Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží a služeb na internetové stránce elektronického obchodu www.osmonatery.com mezi společností DUS WOOD s.r.o. (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“).

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky byly zpracovány podle Občanského zákoníku, Zákona o ochraně spotřebitele a Zákona o elektronickém obchodu ve znění pozdějších předpisů.
Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je DUS WOOD s.r.o., se sídlem Světla 1 , 811 02 Bratislava, IČO: 50167251 , zapsaná v OR vedeném Okresním soudem Bratislava I, Oddíl: Sro, Vložka č.:109534/B, DIČ: 2120232334
(dále jen „prodávající“) a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.
Smluvní strany se dohodly, že kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje svůj souhlas s tím, že tyto obchodní podmínky a ustanovení se budou vztahovat na každou kupní smlouvu uzavřenou prostřednictvím internetové stránky prodávajícího, na jejímž základě prodávající dodá zboží prezentované na předmětné internetové stránce kupujícímu (dále jen „kupní smlouva“) a na všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé při uzavírání kupní smlouvy.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
Seznam zboží na internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající je katalogem běžně dodávaného zboží a prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech uvedených zboží. Dostupnost zboží je vyznačena u každého zboží v položce “Dostupnost” a bude pro kupujícího potvrzena na základě otázky kupujícího.
Prodávající je vázán kupujícímu svojí nabídkou zboží prezentovaného na internetové stránce prodávajícího, včetně ceny, během lhůty 24 hodin od odeslání oznámení o přijetí objednávky kupujícímu.

2. Způsob uzavírání kupní smlouvy (objednávka)

Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím v jedné z následujících forem:
e-mailovou zprávou kupujícího zaslaného prodávajícímu,
kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího,
telefonickou objednávkou kupujícího prodávajícímu.
Po předchozím přijetí objednávky vydá prodávající kupujícímu potvrzení, označené jako „Potvrzení objednávky“, o akceptování objednávky formou e-mailu nebo telefonicky. Automaticky prováděné oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího se nepovažuje za akceptování objednávky.
Potvrzení objednávky prodávajícím obsahuje následující údaje:
dostupnost a termín dodání zboží kupujícímu,
název a cenu zboží, cenu přepravy,
adresu místa doručení zboží spolu se jménem kontaktní osoby,
podmínky a způsob přepravy.

3. Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající je povinen:
dodat na základě objednávky potvrzené prodávajícím kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě, termínu a zabalit ho způsobem potřebným k jeho ochraně při přepravě,
zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy ČR,
předat kupujícímu spolu se zbožím v písemné podobě návod v českém jazyce, potvrzený záruční list, dodací list a daňový doklad (fakturu).
Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

4. Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen:
převzít zakoupené nebo objednané zboží,
zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží,
potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby,
nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího.
Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém smluvními stranami v potvrzení objednávky.

5. Dodací podmínky

Zboží je prodáváno podle vystavených vzorů, katalogů, typových listů a vzorníků prodávajícího umístěných na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.
Prodávající je povinen objednávku kupujícího splnit a zboží dodat kupujícímu ve lhůtě do 5 pracovních dnů od dodání zboží dodavatelem nebo výrobcem zboží prodávajícímu.
Kupující je povinen převzít zboží na místě, které je uvedeno v potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím. V případě, že dojde k prodlení dodání zboží ze strany prodávajícího, prodávající je oprávněn jednostranně prodloužit lhůtu pro dodání zboží, a to i opakovaně, o čemž prodávající vydá kupujícímu potvrzení. V případě, že kupující nepřevezme objednané zboží do 14 dnů ode dne, kdy bylo kupujícímu dostupné, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a prodat zboží třetí osobě. Po předání zboží třetí osobě prodávající vrátí kupujícímu jeho případně zaplacenou zálohu.
Váha, rozměry a ostatní údaje o zboží obsažené v katalozích, prospektech a jiných písemnostech prodávajícího umístěnými na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího jsou nezávaznými údaji.
Kupující je povinen zkontrolovat zásilku na neporušenost obalu hned po doručení. Je-li obal zboží mechanicky poškozen, je kupující povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží pod obalem. V případě zjištění poškození zboží sepíše dopravce s kupujícím záznam. škodní protokol. Na základě takto vyhotoveného záznamu prodávající poskytne odstranění vady zboží, slevu na zboží nebo v případě neodstranitelných vad zboží dodá kupujícímu nové zboží.
Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě 5 pracovních dnů od potvrzeného termínu dodání odstoupit od potvrzené objednávky. Pokud kupující za zboží předem zaplatil, prodávající mu vrátí zaplacenou částku bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím, do 3 pracovních dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

6. Kupní cena

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu cenu zboží dohodnutou v potvrzení objednávky včetně nákladů na doručení zboží (dále jen „kupní cena“) formou hotovostní platby v sídle prodávajícího, dobírkou v místě dodání zboží, dobírkou prostřednictvím České pošty nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, uvedený v potvrzení objednávky.
Prodávající si vyhrazuje právo na změnu kupní ceny v případě změny právních předpisů, změny kurzu české koruny a změny cen od výrobců nebo dodavatelů zboží.
Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za sjednané zboží ve lhůtě uvedené v potvrzení objednávky, nejpozději však při převzetí zboží.

7. Nabytí vlastnictví a přechod odpovědnosti za škody na zboží

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.
Odpovědnost za škody na zboží přechází na kupujícího v momentě, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo když tak neučiní včas, pak v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

8. Osobní údaje a jejich ochrana

Prodávající se zavazuje respektovat soukromí kupujícího. Aby prodávající mohl nabídnout hodnotné služby kupujícímu, potřebuje znát některé osobní údaje kupujícího. Tyto údaje chrání před zneužitím.
Je-li kupující fyzickou osobou (nepodnikatel), je potřebné pro jeho identifikaci, aby oznámil prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, adresu dodání (je-li jiná), číslo telefonu a e-mailovou adresu.
Je-li kupující právnickou osobou nebo živnostníkem, je třeba pro jeho účetní identifikaci, aby oznámil prodávajícímu své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, DIČ, adresu dodání (je-li jiná), číslo telefonu a e-mailovou adresu.
Kupující prohlašuje, že souhlasí ve smyslu ust. § 7 odst. 1 písm. 1 zákona č . 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, aby prodávající zpracoval a uschovával jeho uvedené osobní údaje. Prodávající se zavazuje, že tyto údaje kupujícího neposkytne třetí osobě. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu neurčitou.
Údaje o nákupech kupujícího (jsou potřebné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně) jsou ukládány v bezpečné databázi. Prodávající se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetí osobě.
Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoli písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu.
Změny v osobních údajích může kupující provést zasláním informačního e-mailu prodávajícímu nebo úpravou údajů ve svém zákaznickém účtu.
Kupující odesláním objednávky vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal zprávy o činnosti (nikoli reklamní zprávy) bez předchozí žádosti kupujícího k zaslání takových zpráv.

9. Odstoupení od kupní smlouvy (zrušení objednávky)

Prodávající je oprávněn odstoupit od potvrzené objednávky v případě, že se dané zboží již nevyrábí nebo nedodává, nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena od dodavatele zboží. Prodávající o této skutečnosti neprodleně informuje kupujícího a vrátí mu již zaplacenou kupní cenu za zboží, dohodnutou v potvrzené objednávce.
Kupující je oprávněn odstoupit od potvrzené objednávky bez udání důvodu, kdykoli před expedicí zásilky formou e-mailové zprávy, SMS nebo telefonicky a to bez jakéhokoli postihu. Pokud kupující za zboží zaplatil předem, prodávající mu vrátí zaplacenou kupní cenu bezhotovostním převodem na účet kupujícího určeného kupujícím, do 3 pracovních dnů od doručení odstoupení od smlouvy.
Kupující je oprávněn odstoupit od potvrzené objednávky do 14 pracovních dnů od převzetí zboží bez udání důvodu v souladu s ust. § 12 odst. 1 písm. 1 zákona č . 108/2000 Sb. o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů.
Při odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího bodu je třeba dodržet následující postup:
kupující odešle prodávajícímu e-mail nebo dopis s následujícím zněním: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne (den.měsíc.rok) č.(číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet č. (správné číslo účtu)“ . Dále uvede své jméno, adresu a aktuální datum.
kupující odešle zboží ve formě pojištěné zásilky nebo zboží osobně doručí do sídla prodávajícího, přičemž hradí přepravní náklady.
vrácené zboží musí být v původním a nepoškozeném obalu, nepoužité, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu, atd.) as originálním dokladem o koupi (fakturou). Zboží vrácené formou dobírky prodávající nepřijímá.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, prodávající zašle kupujícímu zaplacenou kupní cenu převodem na účet a to nejpozději do 15 dnů po fyzickém obdržení vráceného zboží. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek prodávající nebude moci akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží vrátí na náklady kupujícího zpět.
Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti dle ust. § 10 Zákona čj. 108/2000 Sb., o ochraně spotřebitele.

10. Řešení sporů

1. Spotřebitel má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu, e-mailem na: info@osmonatery.sk, nebo písemně na adresu: DUS WOOD s.r.o., Světla 1, 811 02 Bratislava, není-li spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt alternativního řešení sporů) podle zákona 391/2015 Sb. ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby dle §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 Sz.

2. Spotřebitel může podat stížnost také prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS.

3. Alternativní řešení sporů může využít pouze spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.
Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou.
Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výše 5 EUR s DPH.

11. Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto Všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto Všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.
Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude uskutečňována soukromě ve formě e-mailových zpráv.
Právní vztahy prodávajícího a kupujícího výslovně neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.j. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu, Občanským zákoníkem, zákona č.j. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a zákona č.. 108/2000 Sb. o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji, v platném znění, jakož i souvisejícími předpisy.
Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.
Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky, případně obchodní podmínky prodávajícího a reklamační řád prodávajícího přečetl, seznámil se s jejich obsahem a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

V Bratislavě, dne 17.08.2022.