Reklamační řád (odpovědnost za vady, záruka, reklamace)

Při přebírání Zboží je Spotřebitel povinen zkontrolovat:
zda mu bylo dodáno Zboží v souladu s Objednávkou,
zda mu bylo Zboží dodáno v množství v souladu s Objednávkou,
zda je Zboží nebo jeho obal poškozeno.
V případě, že bylo Spotřebiteli dodáno Zboží, které si neobjednal, je Spotřebitel povinen ihned, nejpozději do 24 hodin e-mailem kontaktovat Prodávajícího. V takovém případě je Spotřebitel oprávněn Zboží nepřevzít as osobou, která Zboží dodala, sepsat Zápis o nepřijetí zásilky.
V případě, že bylo Spotřebiteli dodáno Zboží, které jeví známky poškození, zjevných vad, případně v menším množství, než si Spotřebitel objednal, je Spotřebitel povinen Zboží převzít, avšak uvést tyto skutečnosti v dodacím listu. Spotřebitel je povinen takový dodací list ihned zaslat Prodávajícímu a uplatňovat nároky z vad. Pozdější reklamace týkající se poškozenosti, zničenosti nebo množství Zboží při jeho dodání nebudou akceptovány. V případě, že Spotřebitel odmítne převzít Zboží podle tohoto odstavce těchto VOP, je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.
Spotřebitel může Zboží reklamovat e-mailem na adrese: info@osmonatery.sk nebo poštou na adrese aktuálního sídla Prodávajícího, a to spolu s doklady jako dodací list, faktura. V reklamaci je Spotřebitel povinen uvést:
své identifikační údaje,
údaje Prodávajícího,
popis Zboží, které Spotřebitel reklamuje,
popis vady Zboží a
číslo Objednávky, které se reklamace týká.
Je-li reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, Prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit Spotřebiteli ihned, není-li možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace.
Záruční doba začne běžet dnem, kdy Spotřebitel Zboží převzal. Záruční doba je 24 měsíců, pokud není v dokladech vážících se ke Zboží uvedeno jinak. Je-li na Zboží, jeho obalu nebo návodu k němu připojeném vyznačena delší doba, neskončí záruční doba před uplynutím této doby. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u Prodávajícího způsobem dále uvedeným.
Záruka se nevztahuje na poškození Zboží vzniklé, mimo jiné, zejména:
přirozeným nebo nadměrným mechanickým opotřebením,
znečištěním Zboží nebo jeho částí v důsledku zanedbání údržby, zanedbáním péče o Zboží,
používáním Zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, ve kterém se Zboží běžně používá,
vnějšími vlivy, například. pádem nebo nárazem, vniknutím vody, ohněm,
zásahem do Zboží neoprávněnou osobou (neodborné opravy, montáž nebo úpravy),
při používání Zboží v rozporu s návodem, technickými normami, jinou dokumentací Zboží či s účelem, pro který je Zboží určeno,
mechanickým poškozením, zejména roztržené, proříznuté, tepelně poškozené Zboží, Zboží poškozené neopatrným neúměrným fyzickým zacházením, záměrným poškrábáním vrstev Zboží apod.,
neoznámením zjevných vad při převzetí Zboží,
po uplynutí záruční doby.
Záruka se také nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné události, živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních podmínek nebo provozem v extrémních a neobvyklých podmínkách.
Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí Spotřebitelem. U použitých věcí neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.
Nejde-li o věci, které se rychle kazí, nebo o použité věci, odpovídá Prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (záruka).
Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení stavu Zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne začátku reklamačního řízení. Oznámení určení způsobu vyřízení reklamace lze ze strany Prodávajícího provést i formou e-mailového oznámení na e-mail, který Spotřebitel uvedl při registraci. Po určení způsobu vyřízení reklamace Prodávající reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má Spotřebitel právo od Kupní smlouvy odstoupit.
O ukončení reklamačního řízení a výsledku reklamace informuje Prodávající Spotřebitele e-mailem nebo doporučeným dopisem. Pokud Spotřebitel reklamaci Zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření Kupní smlouvy, může Prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou nebo akreditovanou osobou, nebo stanoviska určené osoby (dále jen „odborné posouzení Zboží“). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže Prodávající od Spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení Zboží ani jiné náklady související s odborným posouzením Zboží.
Odborné posouzení Zboží musí obsahovat:
identifikaci osoby, která provádí odborné posouzení,
přesnou identifikaci posuzovaného výrobku,
popis stavu výrobku,
výsledek posouzení,
datum vyhotovení odborného posouzení.
Prodávající je povinen poskytnout Spotřebiteli kopii odborného posouzení odůvodňující zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace.
Pokud Spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od uzavření smlouvy a Prodávající ji zamítl, je povinen v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může Spotřebitel zaslat Zboží k odbornému posouzení. Pokud Spotřebitel Zboží zašle na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení Zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese Prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud Spotřebitel odborným posouzením od Prodávajícím určené osoby prokáže odpovědnost Prodávajícího za reklamovanou vadu Zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení Zboží záruční doba neběží. Prodávající je povinen Spotřebiteli uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení Zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.
Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má Spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné Zboží za bezvadné. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se Zboží mohlo řádně užívat jako bez vady, má Spotřebitel právo na výměnu Zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší Spotřebiteli, jde-li sice o odstranitelné vady, pokud však Spotřebitel nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad Zboží řádně užívat. Za větší počet vad se považují alespoň tři vady a za opětovný výskyt vady vyskytnutí téže vady po jejích alespoň dvou předchozích opravách.
Vyřízením oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. Pokud byla reklamace v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou Zboží za nové, pak záruční doba začne běžet znovu od data vyřízení reklamace.
Prodávající nevydal žádné další kodexy chování, které by měl dodržovat, kromě těchto VOP.
Reklamační protokol